Achtergronden Juridische actualiteiten

Ontslag bij McDonald’s wegens plakje kaas houdt geen stand

Een medewerkster van McDonald’s in Lemmer is door haar baas op staande voet ontslagen omdat zij aan een collega een extra plakje kaas op een hamburger had gegeven. Hierdoor was er volgens McDonald’s geen sprake meer van een hamburger maar van een cheeseburger. Een cheeseburger is echter duurder dan een hamburger en door de collega was niet betaald voor een cheeseburger. Het weggeven van het plakje kaas werd dan ook in strijd geacht met de huisregels van McDonald’s waar in staat dat het verboden is om producten weg te geven aan familie vrienden en collega’s. De medewerkster had een tijdelijk contract maar werd vroegtijdig ontslag op staande voet gegeven wegens het handelen in strijd met de huisregels. De kantonrechter oordeelde dat in de huisregels stond aangegeven dat bij het niet naleven van de in de huisregels genoemde verboden ontslag kon volgen. De kantonrechter stelde vast dat er een plakje kaas was weggegeven aan een collega, maar dat dit niet betekent dat er direct sprake is van een dringende reden en dat de enige te treffen maatregel het geven van ontslag op staande voet is.
Of, zoals de kantonrechter stelt: “Gelijk de huisregels vermelden kan ontslag volgen.”

McDonald’s had de onderliggende feiten en omstandigheden niet onderzocht, maar simpelweg geconcludeerd tot ontslag op staande voet. Dat vond de kantonrechter te kort door de bocht. Volgens de kantonrechter was van belang dat het initiatief voor het weggeven van een plakje kaas niet was uitgegaan van de medewerkster maar van haar collega. Voorts was van belang dat McDonald’s de werkneemster niet in de gelegenheid heeft gesteld een toelichting te geven op haar handelen. Met andere woorden, er was geen wederhoor toegepast. Door de directeur van McDonald’s is op de terechtzitting ook kenbaar gemaakt dat hij geen idee had waarom de werkneemster er een cheeseburger van had gemaakt. De kantonrechter constateerde voorts dat het enkel ging om een plakje kaas en dat McDonald’s met twee maten meet, nu McDonald’s de andere collega, die had gevraagd om het extra plakje kaas, niet had ontslagen. De kantonrechter stelt vast dat het geven van een ontslag op staande voet een te verregaande maatregelen was. Overigens merkte de kantonrechter op dat het feit dat de werkneemster reeds eerder was gewaarschuwd wegens te laat komen en wegens het eten van frites op de werkvloer, geen reden was ter ondersteuning van het ontslag op staande voet, nu het met betrekking tot die gedragingen ging om
“algemene en veiligheidsregels en niet om verboden gedragingen”

McDonald’s werd veroordeeld tot betaling van het loon vermeerderd met de wettelijke rente en de kosten van de procedure.

Uit deze uitspraak wordt maar weer eens duidelijk dat de rechter een actie van de werkgever toetst aan de huisregels, waarden, normen en vastgelegde afspraken. Voor het toepassen van de zwaarste maatregel, namelijk ontslag op staande voet is hoor en wederhoor nodig en een duidelijk (stevige) overtreding van de normen. Een extra plakje kaas voor een collega was geen reden voor ontslag op staande voet.

Uitspraak Rechtbank Leeuwarden, sector Kanton, locatie Heerenveen, LJN BL0363
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype= kenmerken&vrije_tekst=BL0363

Leek, 4 januari 2010