Achtergronden Juridische actualiteiten

Werkgever risicoaansprakelijk voor fouten arbodienst

Onlangs heeft een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep duidelijkheid gebracht over de vraag of het UWV een loonsanctie kan opleggen wegens het nalaten van reintegratieinspanningen wanneer de werkgever zich heeft gebaseerd op een foutief medisch oordeel van de arbodienst. Verschillende rechtbanken oordeelden dat dit niet mogelijk was. De Centrale Raad van Beroep oordeelt nu anders.
De werkgever is verantwoordelijk voor een foutief medisch oordeel van de bedrijfsarts. De Centrale Raad van Beroep overweegt dat op basis van de wetsgeschiedenis de werkgever verantwoordelijk is en blijft voor de reintegratie met inbegrip van de werkzaamheden van degene die door de werkgever wordt ingeschakeld. Onder verwijzing naar de handelingen in de Tweede Kamer stelt de Centrale Raad van Beroep dat bij fouten van de bedrijfsarts de arbodienst civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. De werkgever draagt dan ook risicoaansprakelijkheid voor het eventueel maken van fouten door een door de werkgever verplicht in te schakelen arbodienst.

De gevolgen van deze uitspraak kunnen fors zijn. De loonbetaling loopt door en de schade moet verhaald worden. Daarbij kan het zo zijn dat de arbodienst in de algemene voorwaarden een beperking heeft opgenomen met betrekking tot de maximaal te verhalen schadevergoeding. Werkgevers en werknemers dienen alert te blijven met betrekking tot de advisering door de arbodienst. Geadviseerd wordt om het UWV in een vroeg stadium te betrekken bij de reintegratie door tussentijds een deskundigenoordeel te vragen. Dat kan veel problemen voorkomen.

LJN BK3704 Centrale Raad van Beroep 18-11-2009
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BK3704

Leek, 16 maart 2010