Achtergronden Juridische actualiteiten

Regeerakkoord actueel

In het regeerakkoord zijn afspraken opgenomen over hervorming van het ontslagrecht en de WW.

Voorafgaand aan het ontslag zal een preventieve toets zal plaatsvinden in de vorm van een verplichte adviesaanvraag aan UWV. De criteria zullen – zo staat beschreven – nauwkeurig worden omschreven. Wat dat gaat betekenen is nog niet duidelijk. De preventieve toets bij UWV kan ook worden vervangen door een vergelijkbare toets die in de cao wordt opgenomen.

De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter komt te vervallen, tenzij de werkgever iemand wil ontslaan in strijd met het opzegverbod. De werkgever kan in strijd met het advies van UWV iemand ontslaan. Werknemers kunnen – in alle gevallen – na het ontslag naar de rechter die de werknemer een vergoeding kan toekennen of – als de werkgever is afgeweken van het advies van UWV - het ontslag ongedaan kan maken. De vergoeding zal maximaal € 75.000,00 bedragen tenzij partijen een ander bedrag zijn overeengekomen. Werkgevers moeten ook een transitiebudget voor omscholing of outplacement beschikbaar stellen aan de werknemer als onvrijwillig ontslag wordt verleend en ook wanneer een tijdelijk contract niet wordt verlengd.

De duur van de WW wordt maximaal 24 maanden. 12 maanden loongerelateerd en 12 maanden gerelateerd aan het wettelijk minimum loon. Na 6 maanden moet de uitkeringsgerechtigde alle arbeid aanvaarden.

Forse wijzigingen die nog goed moeten worden uitgewerkt. Er blijft een onzekere situatie ontstaan omdat werknemers na ontslag (lang) kunnen gaan procederen. Bij ontbindingsprocedures bij de rechtbank is er nu nog relatief snel duidelijkheid. Het UWV krijgt een dominante rol in de ontslagprocedure. Hoe gaat zo’n procedure er uitzien ? Worden partijen gehoord of is men in voldoende mate objectief ? Kantonrechters worden buitenspel gezet in het preventieve traject. Bij het niet verlengen van tijdelijke contracten moet er een vergoeding worden betaald.

De vraag is of de voorstellen in stand blijven. In het regeerakkoord staat expliciet aangegeven dat men in gesprek wil met de sociale partners over de “invulling en uitwerking van de maatregelen in dit regeerakkoord, in het bijzonder voor de maatregelen inzake ontslag en WW, binnen de financiele kaders “ (p.35 regeerakkoord) .

Wij zullen u op de hoogte houden . Wordt vervolgd !

http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/regeerakkoord.html

Leek, 31 oktober 2012