Achtergronden Juridische actualiteiten

Wettelijke zorgplicht werkgever

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam nogmaals uiteengezet dat aan de wettelijke zorgplicht van de werkgever niet snel wordt voldaan.

In deze casus ging het om een groepsleidster van een groep jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. Er brak ruzie uit onder de jongeren. De groepsleidster heeft geprobeerd de ruzie te sussen, waarbij zij zelf wordt geduwd en tegen een kast aan valt. De groepsleidster lijdt schade ten gevolge van dit incident en zij stelt haar werkgever hiervoor aansprakelijk.

Het Hof stelt voorop dat indien vaststaat dat een werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, het aan de werkgever is om te stellen en zonodig te bewijzen dat hij al die maatregelen heeft genomen en alle aanwijzingen heeft gegeven die redelijkerwijs nodig waren om schade te voorkomen.

Weliswaar wordt met de zorgplicht van de werkgever niet beoogd een absolute waarborg te scheppen voor de bescherming tegen het gevaar van arbeidsongevallen, ook niet ten aanzien van werknemers wier werkzaamheden bijzondere risico’s van ongevallen met zich meebrengen (zoals in deze casus het geval was), maar gelet op de ruime strekking van de zorgplicht zal de werkgever hier niet snel aan hebben voldaan, zo ook niet in deze casus.

Van een werkgever wordt verwacht om voldoende algemene en specifieke maatregelen te treffen teneinde schade tijdens de werkzaamheden te voorkomen. In deze casus stond de vraag centraal of de werkgever voorafgaand aan het incident voldoende maatregelen had getroffen die specifiek gericht waren op de veiligheid van de groepsleiding op de werkvloer. Daarbij is van belang dat alles in het werk wordt gesteld dat noodzakelijk is om op de werkvloer steeds adequaat te kunnen reageren op de verbale en/of fysieke agressie van de jongeren. Kennis en inzicht in de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen, onder meer gebaseerd op ervaringen uit het verleden, spelen daarbij een grote rol. Het feit dat de werkgever in deze casus wist dat de jongeren geen vrouwelijk gezag accepteerden, maar desondanks een vrouwelijke groepsleidster inroosterde en daarnaast geen mannelijke collega inzette (omdat dit roostertechnisch niet mogelijk zou zijn) is een omstandigheid die voor rekening en risico dient te komen van de werkgever. Van groot belang is voorts dat de werkgever voldoende aandacht besteedt aan het up to date houden van de vakbekwaamheid van het personeel. In deze casus had de werkgever niet in afdoende mate zorg gedragen voor de noodzakelijke herhalingstrainingen op het gebied van conflict- en agressiebeheersing. Opnieuw een omstandigheid die voor rekening en risico van de werkgever behoorde te komen.

Het Hof oordeelde dan ook dat de werkgever hier tekort was geschoten in de nakoming van zijn verplichting om adequate veiligheidsmaatregelen te nemen en in onvoldoende mate erop toe had gezien dat de veiligheid op de werkvloer blijvend wordt gewaarborgd. Werkgever, wees dus op uw hoede en zorg voor adequate veiligheidsmaatregelen, want voorkomen is beter dan genezen!

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BY8866

WB, Leek, 8 april 2013